اجرای نوسازی و تعمیرات مربوط به مسیرهای پیاده روی ( واک وی ها ) و اصلاح آبراه های اطراف مسیرها و آماده سازی برای اجرای سنگ فرش و زیبا سازی