ایمن سازی و فنس کشی تاسیسات آب دهکده

در راستای ایمن سازی تجهیزات و تاسیسات منابع آب دهکده، سازمان اقدام با فنس کشی و سایبان سازی و همچنین اصلاح برخی موارد نشتی خطوط انتقال آب نمود. همچنین در این راستا با تعمیر و بهینه سازی برخی از تاسیسات برق گامی در جهت بهینه سازی و بهره برداری مناسب تر نمود.