آگهی فروش ۲ دستگاه ویلاهای دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معاملات سازمان و مصوبه هیت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش ۲ پلاک ویلایی واقع در دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود بر اساس صرفه و صلاح سازمان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی و در ساعات اداری جهت…